Dňa 7.2.2019 o 17,30 hod sa uskutoční Valné zhromaždenie MVK Nové Mesto nad Váhom .
Miesto: ZŠ Odborárska – jedáleň.

PROGRAM :
1.      Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2.      Schválenie navrhovaného programu
3.      Správa o činnosti MVK za rok 2018
4.      Správa o hospodárení za rok 2018
5.      Správa Dozornej rady
6.      Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2019
7.      Rôzne
8.      Diskusia
9.      Uznesenie
10.     Záver