VALNÉ ZHROMAŽDENIE MESTSKÉHO VOLEJBALOVÉHO KLUBU NOVÉ MESTO NAD VÁHOM.

Dátum a čas konania: 14.12.2017 o 18:30 hod.                                                     Miesto konania: ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom

PROGRAM :

  1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Schválenie navrhovaného programu
  3. Správa o činnosti MVK za rok 2017
  4. Správa o hospodárení za rok 2017
  5. Správa Dozornej rady
  6. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2018
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Uznesenie
  10. Záver